Meie veebisaidi aadress on www. seemi.ee

Privaatsustingimused ja isikuandmete töötlemine

Käesolevad privaatsustingimused sisaldavad infot selle kohta, kuidas ja milleks Seemi AS (e-poe www.seemi.ee haldaja) isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab. Privaatsustingimused lähtuvad andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR- General Data Protection Regulation).

Privaatsustingimuste eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks ees- ja perekonnanimi, aadress, e-posti aadress ning teave käesoleva lehe www.seemi.ee külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja Seemi AS teenuste kasutamise kohta.

Külastades ja lugedes käesolevat lehte, nõustute isikuandmete töötlemise tingimustega nnagu on kirjas käesolevas privaatsustingimustes.

1.Isikuandmete vastutav töötaja

Seemi AS-s on isikuandmete töötlemise eest vastutav töötaja Helen Grader. Kontakt Helen@seemi.ee.

2. Kelle isikuandmeid Seemi AS töötleb?

Seemi AS töötleb nende olemasolevate ja potentsiaalsete klientide andmeid, kes on avaldanud soovi Seemi AS teenuseid kasutada või on neid teinud varasemalt. Teatud juhtudel töötleb ettevõte isikuandmeid, mis on kättesaadavad avalikest andmebaasidest.

3.Kliendi isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Ettevõte töötleb isikuandmeid selleks et pakkuda oma olemasolevatele ja potentsiaalsetele klientidele kvaliteetsemat teenust ja informatsiooni. Näiteks töötleb Seemi AS isikuandmeid klientide ostukäitumis kohta, kodulehe www.seemi.ee külastatavuse, uudiskirja ja reklaamide lugemie ja avamise kohta.

Seemi AS töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

Kliendibaasi loomine ja haldamine;

Teenuste/toodete loomine ja klientidele pakumine;

Teenuste/toodete kasutatavuse analüüsimine ja täiustamine;

Käesoleva e-poe haldamine ja arendamine;

Õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine;

4. Seemi AS töötleb järgmiseid isikuandmeid

Kontaktandmed – ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, aadress.

Automaatselt kogutavad andmed – kasutaja veebibrauserilt saadud andmed;

Uudiskirjaga saadud andmed – uudiskirja lugemise aktiivsus ja sisu;

Muud isikuandmed mis on kättesaadavad avalikest andmebaasidest (nt Google, www.rik.ee, Facebook, LinkedIn jt.)

5. Isikuandmete jagamine ja säilitamine

Seemi AS ei edasta kliendi andmeid väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda ega ei jaga isikuandmeid kolmandate osapooltele va alljärgnevatel juhtudel:

Riikliku järelvalve asutustele (nt Politsei, Prokuratuur jt.);

Võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele (nt maksehäireregistrid, kohtutäiturid)

Hetkel kui klient teavitab soovist lõpetada isikuandmete kasutamine, siis eemaldatakse isiku andmed ettevõtte andmebaasist. Ettevõttel jääb õigus edastada infot isikuandmete kohta riigikliku järelvalve asutustele kui see nõue tuleneb seadusest.

Seemi AS säilitab isikuandmeid niikaua kui nende kogumine on eesmärkide saavutamiseks vajalik ja kuni on vaja täita lepingutest ja/või seadusest tulenevaid kohustusi.

Käesolevad privaatsustingimused on kehtivad alates 26.02.2020.a.